I zawody o Puchar Łowiska "PSTRĄGAL"

REGULAMIN ZAWODÓW O PUCHAR ŁOWISKA „PSTRĄGAL”I. Informacje ogólne

1. Data i miejsce zawodów: 13.10.2018 Łowisko PSTRĄGAL w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul.Kolejowa19.
Zbiórka zawodników o godz. 6.00; planowany start - 8.00


2. Zawody indywidualne w systemie analogicznym do TROUT AREA - wpisowe od osoby 100 zł płatne na konto bankowe organizatora Łowisko PSTRĄGAL: PKO S.A. 34124013851111001025939735 z dopiskiem ZAWODY PSTRĄGAL oraz imię i nazwisko.

Opłata startowa nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach po 30.09.2018. Po dokonaniu opłaty startowej prosimy o przesłanie skanu, lub zdjęcia dowodu wpłaty na podane w ogłoszeniu numery. Opłata startowa zostanie w całości zwrócona jeśli z różnych przyczyn nie dojdzie do rozegrania zawodów. W takiej sytuacji organizator niezwłocznie dokona zwrotu opłaty na wskazane przez zawodnika konto bankowe. W razie braku możliwości rozegrania zawodów, organizator poinformuje o tym w mediach społecznościowych, na stronie internetowej łowiska lub telefonicznie każdego kto dokonał zgłoszenia.


3. Liczba zawodników ograniczona do 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat w terminie do 30.09.2018. Jeśli dojdzie do zapełnienia listy podstawowej przed upływem terminu zgłoszeń, to zostanie utworzona lista rezerwowa. Zawodnik z listy rezerwowej będzie miał możliwość startu w zawodach w sytuacji gdy zrezygnuje, lub nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie zawodnik z listy podstawowej. Będzie to następowało wg kolejności zgłoszeń. W ramach opłaty startowej uczestnik ma zapewnione: licencja na całodzienne wędkowanie na łowisku PSTRĄGAL , posiłek obiadowy w przerwie oraz inne poczęstunki, nagrody dla zwycięzców.


SPONSOR ZAWODÓW: Firma LARUS - oficjalny dystrybutor sprzętu wędkarskiego MAREK: KEITECH, YARIE, MAJOR CRAFT, DECOY, DEPS, OSP, YGK

Łowisko PSTRĄGAL ubezpiecza łowiących polisą NNW.

II. Regulamin

1. Dozwolony połów tylko i wyłącznie metodą spinningową.
2. Zakaz używania drop-shota, "bocznego troku". Stosowanie czeburaszki jest dozwolone. Obowiązują pojedyncze haki bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru. Przynęta może być uzbrojona maksymalnie w dwa pojedyncze haki. Stosowanie przynęt uzbrojonych w kotwiczki jest całkowicie zakazane. Zakaz używania podbieraków, które mają siatkę wykonaną z żyłki. Stosujemy przedłużone podbieraki wykonane z miękkiej siatki, silikonowe, gumowane, itp.
Zaleca się, aby zawodnicy posiadali maty do układania ryb.

III. Zasady wędkowania

1. Wędkowanie odbywa się w 1 sektorze podzielonym na stanowiska do wędkowania.
2. Stanowiska zostaną rozlosowane dwa dni przed zawodami przez komisję losującą, powołaną przez organizatora. O numerze stanowiska zawodnicy zostaną poinformowani na odprawie technicznej przed zawodami. Po 35 min łowienia zawodnik przechodzi 10 stanowisk dalej (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) czas na zmianę stanowiska - 5 min. Wędkowanie w każdej kolejnej turze następuje po sygnale dźwiękowym danym przez sędziego.
Przykład - zawodnik losuje stanowisko nr 1 – oznacza to że 35 min łowi na stanowisku nr1 następnie 11, następnie przechodzi na stanowisko nr 21, potem odpowiednio na stanowisko nr 31 itd.. Koniec tury obwieszcza sygnał dźwiękowy. Ryba wyholowana w trakcie tego sygnału zalicza się do punktacji. Koniec całych zawodów obwieszcza podwójny sygnał dźwiękowy. Ryba wyholowana po tym sygnale nie będzie zaliczona do klasyfikacji.

IV. Punktacja

1. Ryby punktowane w zawodach:

- wszystkie gatunki ryb łososiowatych (w tym palia) za każdą sztukę 2pkt

- okoń 1pkt za każdą sztukę

- szczupak 1pkt za każdą sztukę

- sandacz 1pkt za każdą sztukę

- boleń 1pkt za każdą sztukę

- sum 1pkt za każdą sztukę

2. Punktowana jest każda ryba z ww. gatunków powyżej 20 cm – jedna ryba to jeden punkt. Suma punktów za złowione prawidłowo ryby decyduje o zajętym miejscu zawodnika w turze (tzw. punkty turowe.) Zawodnik w każdej z tur przekazuje sędziemu do zmierzenia jedną z ryb, która w jego uznaniu będzie najdłuższa i która ma zostać zapisana w karcie startowej (jeżeli zawodnik w tej samej turze złowi dłuższą rybę, a ma już inną rybę wpisaną do karty - długość dłuższej ryby nie będzie uwzględniana). Długość najdłuższej ryby jest brana pod uwagę tylko w przypadku równej ilości złowionych ryb przez innego zawodnika w turze i całych zawodach.

3. Jeżeli zawodnik złowi wymiarową rybę sygnalizuje to sędziemu. Sędzia zapisuje rybę w karcie startowej i daje znak do wypuszczenia ryby. Ryba musi w dobrej kondycji odpłynąć - wymóg łowiska.

4. W przypadku gdy zawodnik zgłosi sędziemu rybę niewymiarową dostaje upomnienie, które jest zapisane w karcie. Przy dwukrotnym upomnieniu zawodnik zostaje karnie przesunięty na ostatnie miejsce i dolicza się mu dodatkowy punkt turowy. Klasyfikacja sporządzana jest dla każdej tury osobno, tym samym miejsce zawodnika w klasyfikacji generalnej będzie ustalane na podstawie sum miejsc punktów turowych z 8 tur (w najlepszym wypadku zawodnik może otrzymać 8 pkt. ). Przy równej ilości punktów turowych z wszystkich tur brana jest pod uwagę ilość złowionych ryb, następnie najdłuższa ryba. W przypadku dalszej równości kolejna najdłuższa ryba, aż do wyłonienia zwycięzcy.

- zakaz używania przynęt wykonanych z naturalnych materiałów tj. piór, skór, włosia itp. oraz ich syntetycznych odpowiedników;

- chwosty na hakach są niedozwolone;

- zakaz stosowania sztucznych imitacji ziaren kukurydzy, sztucznego pelletu itp.

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminowych przed rozpoczęciem zawodów.

O zmianach będzie niezwłocznie informować zawodników. Ostatnie ewentualne zmiany mogą być przekazane na odprawie technicznej przed zawodami;

5. Ze względu na obowiązujące przepisy związane z ochroną danych osobowych RODO, każdy uczestnik wnosząc opłatę startową automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zawodów, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów, jak też WYRAŻA ZGODĘ na udostępnienie swojego wizerunku do celów promocyjnych związanych z zawodami, sponsorem i łowiskiem PSTRĄGAL, w tym do zamieszczania swojego wizerunku w mediach społecznościowych i na stronie łowiska PSTRĄGAL.

2018-08-15 18:46